24HFS's Recent Activity

  1. 24HFS posted a new item.

    Đạo diễn Chỉ đạo diễn xuất và làm việc với diễn viên

    Một trong những công việc quan trọng của người đạo diễn phim là chỉ đạo diễn xuất và làm việc...

    Category: Đạo diễn

    17/3/18