Album: Kỹ thuật viết kịch bản Điện ảnh & Truyền hình (Tình dục, lừa dối và video)

Tên sách: Kỹ thuật viết kịch bản Điện ảnh &amp; Truyền hình (Tình dục, lừa dối và video)<br /> Tác giả: Richard Walter; Đoàn Minh Tuấn, Đặng Minh Liên: dịch<br /> Nhà xuất bản : Trường Đại học Sân khấu, Điện ảnh Hà nội<br /> Nội dung: Cuốn sách đi sâu vào kỹ thuật của công việc sáng tác kịch bản, song lại được thể hiện một cách nhẹ nhàng, giản dị, xúc tích. Từ cuốn sách kể cả với những người không chuyên cũng có thể đọc nó và coi đó như cuốn sách bàn về ngôn ngữ điện ảnh, về mỹ học điện ảnh<br /> Bao gồm 4 phần chính:<br /> • Vấn đề cơ bản của sáng tác kịch bản.<br /> • Những thành phần cơ bản của kịch bản.<br /> • Phương pháp sáng tác.<br /> • Mọi vấn đề có liên quan đến luật sư và thương mại.<br />

Kỹ thuật viết kịch bản Điện ảnh & Truyền hình (Tình dục, lừa dối và video)

Updated 8/4/18
459  
Loading Photos......
Loading Photos......
book24h
Tên sách: Kỹ thuật viết kịch bản Điện ảnh & Truyền hình (Tình dục, lừa dối và video)
Tác giả: Richard Walter; Đoàn Minh Tuấn, Đặng Minh Liên: dịch
Nhà xuất bản : Trường Đại học Sân khấu, Điện ảnh Hà nội
Nội dung: Cuốn sách đi sâu vào kỹ thuật của công việc sáng tác kịch bản, song lại được thể hiện một cách nhẹ nhàng, giản dị, xúc tích. Từ cuốn sách kể cả với những người không chuyên cũng có thể đọc nó và coi đó như cuốn sách bàn về ngôn ngữ điện ảnh, về mỹ học điện ảnh
Bao gồm 4 phần chính:
• Vấn đề cơ bản của sáng tác kịch bản.
• Những thành phần cơ bản của kịch bản.
• Phương pháp sáng tác.
• Mọi vấn đề có liên quan đến luật sư và thương mại.

Chia sẻ trang này