Album: Tư tưởng Hồ Chí Minh về quyền con người

Tư tưởng Hồ Chí Minh về quyền con người<br /> Tác giả: Lại Thị Thanh Bình<br /> Nhà suất bản chính trị quốc gia sự thật<br /> Năm xuất bản: 2020<br /> <br /> Giới thiệu:<br /> Để đáp ứng nhu cầu tìm hiểu, nghiên cứu và học tập sâu hơn về tư tưởng Hồ Chí Minh về quyền con người, nhà suất bản chính trị quốc gia sự thật xuất bản cuốn sách: tư tưởng Hồ Chí Minh về quyền con người, của TS. Lại Thị Thanh Bình, trưởng khoa kiến thức cơ bản, trường đại học sân khấu điện ảnh Hà Nội. Cuốn sách là nghiên cứu tâm huyết của tác giả về Quyền con người trong tư tưởng Hồ Chí Minh, từ đó khẳng định những giá trị mang tính định hướng của tư tưởng Hồ Chí Minh trong việc thực thi và bảo vệ quyền con người Việt Nam trong thời kỳ mới

Tư tưởng Hồ Chí Minh về quyền con người

Updated 3/9/21
652  
Loading Photos......
Loading Photos......
24HFS
Tư tưởng Hồ Chí Minh về quyền con người
Tác giả: Lại Thị Thanh Bình
Nhà suất bản chính trị quốc gia sự thật
Năm xuất bản: 2020

Giới thiệu:
Để đáp ứng nhu cầu tìm hiểu, nghiên cứu và học tập sâu hơn về tư tưởng Hồ Chí Minh về quyền con người, nhà suất bản chính trị quốc gia sự thật xuất bản cuốn sách: tư tưởng Hồ Chí Minh về quyền con người, của TS. Lại Thị Thanh Bình, trưởng khoa kiến thức cơ bản, trường đại học sân khấu điện ảnh Hà Nội. Cuốn sách là nghiên cứu tâm huyết của tác giả về Quyền con người trong tư tưởng Hồ Chí Minh, từ đó khẳng định những giá trị mang tính định hướng của tư tưởng Hồ Chí Minh trong việc thực thi và bảo vệ quyền con người Việt Nam trong thời kỳ mới

Actions

Chia sẻ trang này