Album: Văn học dân gian và Nghệ thuật tạo hình Điện ảnh

Tên sách: Văn học dân gian và Nghệ thuật tạo hình Điện ảnh<br /> Tác giả: Nguyễn Mạnh Lân; Trần Duy Hinh; Trần Trung Nhàn<br /> Năm xuất bản: 2002<br /> Nhà xuất bản: Văn học<br /> Nội dung: Cuốn sách nêu ra những khái niệm chung về quá trình hình thành và phát triển ngôn ngữ Điện ảnh, những đặc trưng của Điện ảnh, đồng thời so sánh nghệ thuật tạo hình của các loại hình nghệ thuật với Điện ảnh, khái niệm văn học với Điện ảnh. Những gợi mở của văn hocjdana gian với ngôn ngữ tạo hình Điện ảnh trong đó phân tích: tính khái quát và biểu tượng trong văn học dân gian, tính ngụ ngôn ẩn dụ trong văn học dân gian, tính tạo hình, tính gợi thanh, tính chất điện ảnh của ngôn ngữ tạo hình trong ca dao tục ngữ…<br />

Văn học dân gian và Nghệ thuật tạo hình Điện ảnh

Updated 29/3/18
380  
Loading Photos......
Loading Photos......
book24h
Tên sách: Văn học dân gian và Nghệ thuật tạo hình Điện ảnh
Tác giả: Nguyễn Mạnh Lân; Trần Duy Hinh; Trần Trung Nhàn
Năm xuất bản: 2002
Nhà xuất bản: Văn học
Nội dung: Cuốn sách nêu ra những khái niệm chung về quá trình hình thành và phát triển ngôn ngữ Điện ảnh, những đặc trưng của Điện ảnh, đồng thời so sánh nghệ thuật tạo hình của các loại hình nghệ thuật với Điện ảnh, khái niệm văn học với Điện ảnh. Những gợi mở của văn hocjdana gian với ngôn ngữ tạo hình Điện ảnh trong đó phân tích: tính khái quát và biểu tượng trong văn học dân gian, tính ngụ ngôn ẩn dụ trong văn học dân gian, tính tạo hình, tính gợi thanh, tính chất điện ảnh của ngôn ngữ tạo hình trong ca dao tục ngữ…

Chia sẻ trang này